6 మే 2019 న వీక్లీ ఆరాధన కార్యక్రమం గోరఖ్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రమ్య సుధ గారి ఇంటిలో జరుపబడినది

6 మే 2019 న వీక్లీ ఆరాధన కార్యక్రమం గోరఖ్పూర్, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రమ్య సుధ గారి ఇంటిలో జరుపబడినది.

You may also like...