1 మే 2019 నుండి 7 మే 2019 వరుకు “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము నూతన ఆశ్రమప్రాంగణములో చక్కగా నిర్వహింపబడినది.

You may also like...