ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో చతుర్థ పీఠాధిపతి శ్రీ కహెన్ షా వలి దర్గా ప్రాంగణం లో శ్రీ కరణం వెంకటరావు, శ్రీమతి నూకరత్నం దంపతులు స్వామి ఆరాధన నిర్వహించారు

ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో చతుర్థ పీఠాధిపతి శ్రీ కహెన్ షా వలి దర్గా ప్రాంగణం లో శ్రీ కరణం వెంకటరావు, శ్రీమతి నూకరత్నం దంపతులు స్వామి ఆరాధన నిర్వహించారు. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...