ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం ఉదయం డ్రైవర్స్ కాలనీ, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ నక్కిన నాగేశ్వరరావు, శ్రీమతి లోవ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం ఉదయం డ్రైవర్స్ కాలనీ, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ నక్కిన నాగేశ్వరరావు, శ్రీమతి లోవ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...