ది. 07 డిసెంబర్ 2019 శనివారం కొండెవరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చింతపల్లి సత్యనారాయణ గారు, శ్రీమతి శేషారత్నం దంపతుల స్వగృహం లో గీతా జయంతి సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 07 డిసెంబర్ 2019 శనివారం కొండెవరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చింతపల్లి సత్యనారాయణ గారు, శ్రీమతి శేషారత్నం దంపతుల స్వగృహం లో గీతా జయంతి సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...