ది.11 ఆగష్టు 2019 తేదీన ఆదివారం వడమాలపేట, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆద్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఆగష్టు నెలారాధన నిర్వహించబడినది

ది.11 ఆగష్టు 2019 తేదీన ఆదివారం వడమాలపేట, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆద్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఆగష్టు నెలారాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 25 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.11 ఆగష్టు 2019 తేదీన ఆదివారం వడమాలపేట, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆద్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఆగష్టు నెలారాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 25 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.11 ఆగష్టు 2019 తేదీన ఆదివారం వడమాలపేట, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆద్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఆగష్టు నెలారాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 25 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.11 ఆగష్టు 2019 తేదీన ఆదివారం వడమాలపేట, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆద్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో ఆగష్టు నెలారాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 25 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...