11 నవంబర్ 2019 – పన్నెండవ రోజు కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

On Day 12 (Monday, 11th November 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Viravada, Katravulapalli, Rajapudi, Gedhanapalli and delivered the spiritual discourses. Swamy was felicitated by disciples and also several disciples attended the meetings.

పన్నెండవ రోజు సోమవారం తేదీ 11 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో విరవాడ, కాట్రావులపల్లి, రాజపూడి, గెద్దనాపల్లి లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.


40. Viravada (విరవాడ)

పన్నెండవ రోజు సోమవారం తేదీ 11 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో విరవాడ గ్రామం, పిఠాపురం రూరల్ మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.


41. Katravulapalli (కాట్రావులపల్లి)

పన్నెండవ రోజు సోమవారం తేదీ 11 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో కాట్రావులపల్లి గ్రామం, జగ్గంపేట మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు. స్థానిక కన్వీనర్ శ్రీ ఆకెళ్ళ సురిపంతులు మాస్టర్ గారు ప్రసంగించినారు.


42. Rajapudi (రాజపూడి)

పన్నెండవ రోజు సోమవారం తేదీ 11 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో రాజపూడి గ్రామం, జగ్గంపేట మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.


43. Gedhanapalli (గెద్దనాపల్లి)

పన్నెండవ రోజు సోమవారం తేదీ 11 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో గెద్దనాపల్లి గ్రామం, కిర్లంపూడి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణ చేసినారు.


News Clippings

(వివిధ తెలుగు దినపత్రికలలో వచ్చిన స్వామి కార్తీక మాసం పర్యటన సభ విశేషములు)


You may also like...