ది.14 డిసెంబర్ 2019 శనివారం బెంగళూర్ నగరం, కర్ణాటక రాష్ట్రం లో డిసెంబర్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ తుమ్మల వెంకట సురేష్ గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.14 డిసెంబర్ 2019 శనివారం బెంగళూర్ నగరం, కర్ణాటక రాష్ట్రం లో డిసెంబర్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ తుమ్మల వెంకట సురేష్ గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

 

You may also like...