ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి విజయనగరం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు శ్రీ పాకలపాటి సీతారామరాజు గారు, శ్రీ ఉప్పలపాటి విజయ గారు, శ్రీ పాకలపాటి సరస్వతీ గారు, శ్రీ పాకలపాటి సత్యవతి గారు, శ్రీ డి.హరిత గారు గారు, శ్రీ ధరహష్ గారు, శ్రీ జగన్నాథ్ రాజు గారు, శ్రీ ఏ. అనిల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాల్గొన్నారు.

You may also like...