ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ బొక్కా శ్రీనివాస రావు గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ బొక్కా శ్రీనివాస రావు గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...