ది. 20 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం ఉదయం మంగవరం గ్రామం, పాయకరావుపేట మండలం, విశాఖ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 20 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం ఉదయం మంగవరం గ్రామం, పాయకరావుపేట మండలం, విశాఖ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...