ది.20 సెప్టెంబర్ 2019 న కువైట్ లో మొట్ట మొదటి సారిగా శ్రీ కోటిపల్లి హుస్సేన్, కళ దంపతుల స్వగృహంలో ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.20 సెప్టెంబర్ 2019 న కువైట్ లో మొట్ట మొదటి సారిగా శ్రీ కోటిపల్లి హుస్సేన్, కళ దంపతుల స్వగృహంలో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనకు శ్రీ జి.ఏ.యెన్ రాజు గారు, శ్రీ యెన్. శ్రీనివాస్ రాజు గారు, శ్రీ వాసు గారు తదితరులు హాజరై స్వామి ఆశీర్వాదం పొందారు.

ది.20 సెప్టెంబర్ 2019 న కువైట్ లో మొట్ట మొదటి సారిగా శ్రీ కోటిపల్లి హుస్సేన్, కళ దంపతుల స్వగృహంలో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనకు శ్రీ జి.ఏ.యెన్ రాజు గారు, శ్రీ యెన్. శ్రీనివాస్ రాజు గారు, శ్రీ వాసు గారు తదితరులు హాజరై స్వామి ఆశీర్వాదం పొందారు.

 

You may also like...