కువైట్ నగరంలో ది.12 సెప్టెంబర్ 2019 నుండి ది.16 సెప్టెంబర్ 2019 వరకు ఐదు రోజులుపాటు వివిధ ప్రాంతాలలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానచైతన్య సదస్సులు నిర్వహించబడినవి

ది.12 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీన గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు కువైట్ నగరంలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానచైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది.

Electronic media coverage


 ACT News channel

Local app news channel


Siti cable news  

You may also like...