ది. 20 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం రాత్రి కాకినాడ నగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీమతి ముదునూరు శ్రీదేవి గారి స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 20 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం రాత్రి కాకినాడ నగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీమతి ముదునూరు శ్రీదేవి గారి స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

 

You may also like...