ది. 25 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం కొనపాపపేట గ్రామం, యూ. కొత్తపల్లి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది

ది. 25 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం కొనపాపపేట గ్రామం, యూ. కొత్తపల్లి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం పీఠం ఆశ్రమం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు మరియు వారి పిల్లలు పాల్గొన్నారు.

 

You may also like...