ది. 25 అక్టోబర్ 2019 శుక్రవారం మస్కట్ లో శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 25 అక్టోబర్ 2019 శుక్రవారం మస్కట్ లో శ్రీ సూర్య ప్రకాష్ గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో మస్కట్ పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...