ది.29 సెప్టెంబర్ 2019 ఆదివారం తాడేపల్లిగూడెం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో దేవీనవరాత్రుల సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించినారు

ది.29 సెప్టెంబర్ 2019 ఆదివారం తాడేపల్లిగూడెం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో దేవీనవరాత్రుల సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించినారు.

ది.29 సెప్టెంబర్ 2019 ఆదివారం తాడేపల్లిగూడెం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో దేవీనవరాత్రుల సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమములు ప్రారంభించినారు.

You may also like...