30 అక్టోబర్ 2019 – రెండవ రోజు కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

On Day 2 (Wednesday, 30th October 2019) Karthikamasam tour 2019 Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Urdallapalem, Vissakoderu, Gummuluru, Ballipadu and delivered spiritual discourse. Several disciples attended in all the meetings.

రెండవ రోజు బుధవారం ఉదయం తేదీ 30 అక్టోబర్ 2019కార్తీకమాస పర్యటన లో ఉరదాళ్ళపాలెం గ్రామం, విస్సాకోడేరు, గుమ్ములూరు, బల్లిపాడు లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రసంగించినారు. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.


6.Urdallapalem (ఉరదాళ్ళపాలెం)

రెండవ రోజు బుధవారం ఉదయం తేదీ 30 అక్టోబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటనలో ఉరదాళ్ళపాలెం గ్రామం, అత్తిలి మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రసంగించినారు.

 


7.Vissakoderu (విస్సాకోడెరు)

రెండవ రోజు బుధవారం మధ్యాహ్నం తేదీ 30 అక్టోబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటనలో విస్సాకోడేరు గ్రామం, పాలకోడేరు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రసంగించినారు.


8.Gummuluru (గుమ్ములూరు)

రెండవ రోజు బుధవారం మధ్యాహ్నం తేదీ 30 అక్టోబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటనలో గుమ్ములూరు గ్రామం, ఆకివీడు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రసంగించినారు.


9.Ballipadu (బల్లిపాడు)

రెండవ రోజు బుధవారం సాయంత్రం తేదీ 30 అక్టోబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటనలో బల్లిపాడు గ్రామం, పాలకొల్లు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రసంగించినారు.

 


News Clippings

(వివిధ తెలుగు దినపత్రికలలో వచ్చిన స్వామి కార్తీక మాసం పర్యటన సభ విశేషములు)


You may also like...