ఆహ్వానం – మహాకవి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహిత్యం – ఔపదేశికత్వం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సు – వక్తల వివరములు

ఆహ్వానం – మహాకవి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహిత్యం – ఔపదేశికత్వం – అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సు – వక్తల వివరములు

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13

Day 1 – “మహాకవి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా సాహిత్యం – ఔపదేశికత్వం” అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సు

Day 2 – “మహాకవి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా సాహిత్యం – ఔపదేశికత్వం” అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సు

Day 3 – “మహాకవి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా సాహిత్యం – ఔపదేశికత్వం” అంతర్జాతీయ అంతర్జాల సదస్సు

You may also like...