ఆహ్వానం – 12 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం కువైట్ నగరంలో విశ్వమత ఆధ్యాత్మిక సభ జరుగును

ఆహ్వానం – 12 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు కువైట్ నగరంలో విశ్వమత ఆధ్యాత్మిక సభ జరుగును.

Invitation – On 12th September 2019 evening from 6 PM to 9 PM the International Meeting is going to be conducted in Kuwait.

Contact Details:
1. శ్రీ శ్రీనివాసరాజు : +96566832713
2. శ్రీ హుస్సేన్        : +96555339549

You may also like...