11 నవంబర్ 2022 – పదమూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : నాగులాపల్లి, యు.కొత్తపల్లి, ఇసుకపల్లి ఉప్పరగూడెం, నాగులాపల్లి ఉప్పరగూడెం, పాత ఇసుకపల్లి, పెద్ద కలవలదొడ్డి, కొండెవరం

You may also like...