12 నవంబర్ 2022 – పధ్నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : గుమ్ములూరు, ఆకివీడు, అడవికొలను, పొలమూరు, మాముడూరు, పాలూరు, పిప్పర, వాకపల్లి, ఉప్పాకపాడు

You may also like...