16 నవంబర్ 2020 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె. సావరం, చివటం

You may also like...