18 నవంబర్ 2020 – మూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

విస్సాకోడేరు, భీమవరం, రాయలం, కాళ్లకూరు, దగ్గులూరు, తిల్లపూడి, తుందుర్రు, బొండాడపేట, పాలకొల్లు, నరసాపురం

You may also like...