సాహిత్య సదస్సు – 24 | Webinar on Literature – 24: 13th June 2021

13 జూన్ 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 24

అంశము: బ్రహ్మ విద్యావిలాసము – తొంబది యారింద్రయ విచార ఘట్టము – 5

సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...