సాహిత్య సదస్సు – 46 | Webinar on Literature – 46: 14th November 2021

బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – యోగ నిర్ణయము – 3

సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...