ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ | సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు | Episode – 4| 12th Feb 2022

షష్ట పీఠాథిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా వారి సూఫీవేదాంత దర్శము అంతర్జాల సదస్సు “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ”

“ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” ఎపిసోడ్ – 4

వక్తలు:
డా. గొట్టుముక్కల రమేష్ రాజు, లూసియానా, అమెరికా
శ్రీమతి కొల్లు సూర్యలత, హైదరాబాద్, ఇండియా

You may also like...