సాహిత్య సదస్సు – 66 | Webinar on Literature – 66: 03rd April 2022

సాహిత్య సదస్సు – 66

అంశము :  బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఒక అవలోకనము (అంతిమ భాగము)
సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి
యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...