సాహిత్య సదస్సు – 86|Webinar on Literature – 86 : 18 September 2022

సాహిత్య సదస్సు – 86

అంశము: ఉమర్ ఖయ్యాం పద్యకావ్యం – చిత్ర మాలిక – 3
కృతి కర్త: బ్రహ్మర్షి ఉమర్ అలీషా కవి, పిఠాపురం
గానం: శ్రీ వనపర్తి సత్యనారాయణ, రాజమండ్రి
వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...