సాహిత్య సదస్సు – 99|Webinar on Literature – 99 : 18 December 2022

సాహిత్య సదస్సు – 99

అంశము : స్వర్గ మాత – కందార్ధ దివ్య జ్ఞాన జీవన శతకం | ప్రణవము

విషయ పరిచయం: శ్రీమతి అల్లూరి ప్రభావతమ్మ, ప్రణవాశ్రమము, కాకినాడ
కందార్ధ పద్య గానం: శ్రీ పాతూరి కొండల్ రెడ్డి & బృందం, సిద్దిపేట, తెలంగాణా
భావార్థ పఠనం: శ్రీమతి దొడ్డోజు ఉమా రాణి, సిద్దిపేట

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...