శ్రీ శుభకృత్ నామ ఉగాది సభ |Ugadi Sabha 2022 (Telugu New Year) | 02nd April 2022

శ్రీ శుభకృత్ నామ ఉగాది సభ 02 ఏప్రిల్ 2022 న నిర్వహించబడినది.

సద్గురు మార్గంలో పయనిస్తే తాత్విక మార్గం తెలియబడుతుంది. మానవుడు భగవత్ తత్త్వాన్ని పొంది తరించడానికి గురువును ఆశ్రయించాలి, సద్గురు మార్గంలో పయనిస్తే తాత్మిక మార్గం తెలియబడుతుంది. సృష్టికి మూలమైన జీవరాశి పుట్టుక యుగాదితో ప్రారంభమైంది. – పీఠాధిపతి డా॥ ఉమర్ ఆలీషా

Social Media Links:

https://instagram.com/svvvap1472?utm_medium=copy_link

https://twitter.com/svvvap1472/status/1510185199547518986?s=20&t=6FMk6UU4dpV4QiJ59slekQ

https://www.facebook.com/269659813156123/posts/4722707131184680/

https://www.instagram.com/p/Cb14-S4Mqkv/?utm_medium=share_sheet

https://www.facebook.com/269659813156123/posts/4722732161182177/

https://www.instagram.com/p/Cb16d6YMxRv/?utm_medium=copy_link

https://twitter.com/svvvap1472/status/1510185199547518986?s=20&t=6FMk6UU4dpV4QiJ59slekQ

https://twitter.com/DrUmarAlisha/status/1510185905461477377?s=20&t=6FMk6UU4dpV4QiJ59slekQ

https://www.youtube.com/post/Ugkx-9A33xYsmNNpUy12KPrN2P1b1cHhABwn

https://www.youtube.com/post/UgkxRdJ6M02q-0mMtsVqK3li2gU6CpUDcQgN

https://www.youtube.com/post/UgkxABwN1Ak9iuKEKrwxW_kcHIsKUxS1uUYG

https://www.facebook.com/415115578577657/posts/5178192388936595/?sfnsn=wiwspmo

You may also like...