2019 సంవత్సరం సద్గురువర్యుల వైశాఖమాస పర్యటన వివరములు

2019 సంవత్సరం సద్గురువర్యుల వైశాఖమాస పర్యటన వివరములు

07-05-2019 (మంగళవారం) నుండి 18-05-2019 (శనివారం) వరకు (10 రోజులు)

Sathguru Dr.Umar Alisha’s Vysakhamasam 2019 Tour Details

From 07-05-2019 (Tuesday) to 18-05-2019 (Saturday) (10 days)

You may also like...

6 Responses

 1. November 13, 2019

  […] 18 మే 2019 న పదో రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా పిఠాపురం ఆశ్రమము […]

 2. November 13, 2019

  […] 17 మే 2019 న తొమ్మిదవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా రామరాఘవాపురం, […]

 3. November 13, 2019

  […] 14 మే 2019 న ఏడవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా సామర్లకోట, […]

 4. November 13, 2019

  […] 12 మే 2019 న ఐదవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా శ్రీ సాగి […]

 5. November 13, 2019

  […] 11 మే 2019 న నాల్గవ రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా పశ్చిమ గోదావరి […]

 6. November 13, 2019

  […] 7 మే 2019 న మొదటి రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా ఖండవల్లి ఆశ్రమం, పొలమూరు, […]