ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీ ఆదివారం హైదరాబాద్ లో శ్రీ నూతక్కి శారద గారి స్వగృహములో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 1 సెప్టెంబర్ 2019 తేదీ ఆదివారం హైదరాబాద్ లో శ్రీ నూతక్కి శారద గారి స్వగృహమును పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామివారు విచ్చేసి, ఆరాధన నిర్వహించి వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆశీర్వదించినారు.

You may also like...