3 మే 2019 న “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం కార్యక్రమములో బాలబాలికలు పీఠాధిపతి సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారిని సత్కరించినారు.

3 మే 2019 న “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం కార్యక్రమములో బాలబాలికలు పీఠాధిపతి సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారిని సత్కరించినారు.

Motivational speech by Peethadipathi Dr Umar Alisha Swamy garu

You may also like...