ది. 03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం హైదరాబాద్ లో శ్రీ కె. నీరజ గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం హైదరాబాద్ లో శ్రీ కె. నీరజ గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

 

You may also like...