ది.03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం సుభాష్ నగర్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ పి.వి.వి సత్యనారాయణ, శ్రీమతి పి. కనకదుర్గ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.03 అక్టోబర్ 2019 గురువారం సుభాష్ నగర్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ పి.వి.వి సత్యనారాయణ, శ్రీమతి పి. కనకదుర్గ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...