ది. 04 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం మధ్యాహ్నం గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 04 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం మధ్యాహ్నం గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...