ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం అలంపురం గ్రామం, పెంటపాడు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ అడబాల దానరాజు గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం అలంపురం గ్రామం, పెంటపాడు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ అడబాల దానరాజు గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

01-Aaradhana-AdabalaDhanaraju-Alampuram-WG-AP-06012020

You may also like...