ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వి. సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహంలో ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వి. సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహంలో ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భముగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...