9 మే 2019 న విజయనగరం శాఖ వీక్లీ గురువారం ఆరాధన కార్యక్రమం విజయనగరం రాజుగారి కోట దగ్గర గల శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము యొక్క ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలయంలో జరిగినది.

ది 9 మే 2019 న విజయనగరం వీక్లీ గురువారం ఆరాధన కార్యక్రమం విజయనగరం రాజుగారి కోట దగ్గర గల శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము యొక్క ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలయంలో జరిగినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో పీఠం సభ్యులైన పాకలపాటి సీతారామరాజు గారు, జగన్నాథ్ రాజు గారు, పాకలపాటి సత్యవతి గారు, పాకలపాటి సరస్వతి గారు, ఉప్పలపాటి విజయగారు, దంతులూరి అరుణకుమారి గారు, దంతులూరి హరితగారు,పెరిచర్ల సూర్యకుమారి గారు, అమలకంటి అనిల్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాల్గొన్నారు.

You may also like...