8 నవంబర్ 2019 – తొమ్మిదవ రోజు కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

On Day 9 (Friday, 8th Nov 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited RamanakkaPeta, KonapapaPeta, PampaadhiPeta, Annavaram, Valasapaakala and delivered the spiritual discourses. Swamy was felicitated by disciples and also several disciples attended the meetings.

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం తేదీ 08 నవంబర్ 2019కార్తీకమాస పర్యటన లో రమణక్కపేట, కోనపాపపేట, పంపాదిపేట, అన్నవరం, వలసపాకల లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు. పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.


29.RamanakkaPeta (రమణక్కపేట)

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం తేదీ 08 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో రమణక్కపేట గ్రామం, యు.కొత్తపల్లి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు.

RamanakkaPeta – Video 1

RamanakkaPeta – Video 2

RamanakkaPeta – Video 3

RamanakkaPeta – Video 4

RamanakkaPeta – Video 5


30.KonapapaPeta (కోనపాపపేట)

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం తేదీ 08 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో కోనపాపపేట గ్రామం, యు.కొత్తపల్లి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు.

KonapapaPeta – Video 1

KonapapaPeta – Video 2


31.PampaadhiPeta (పంపాదిపేట)

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం తేదీ 08 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో పంపాదిపేట గ్రామం, తొండంగి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు.

PampaadhiPeta – Video 1

PampaadhiPeta – Video 2


32. Annavaram (అన్నవరం)

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం తేదీ 08 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో అన్నవరం గ్రామం, శంఖవరం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ జంపన కేశవ రాజు గారి స్వగృహం లో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు.


33.Valasapaakala (వలసపాకల)

తొమ్మిదవ రోజు శుక్రవారం సాయంత్రం తేదీ 08 నవంబర్ 2019 న కార్తీకమాస పర్యటన లో వలసపాకల గ్రామం, తొండంగి మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్థానిక శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు అనుగ్రహభాషణచేసినారు.


You may also like...