ది.04 అక్టోబర్ 2019 శుక్రవారం ఉదయం 6వ వార్డు అమ్మాజిపేట, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కె. వెంకటరెడ్డి, శ్రీమతి సూర్యనారాయణమ్మ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.04 అక్టోబర్ 2019 శుక్రవారం ఉదయం 6వ వార్డు అమ్మాజిపేట, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కె. వెంకటరెడ్డి, శ్రీమతి సూర్యనారాయణమ్మ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...