ది. 9 ఆగష్టు 2019 తేదీన శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భముగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం లో శ్రీ అడబాల నాగ వెంకటరత్నం గారి స్వగృహమునందు ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది

ది. 9 ఆగష్టు 2019 తేదీన శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భముగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం లో శ్రీ అడబాల నాగ వెంకటరత్నం గారి స్వగృహమునందు ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 9 ఆగష్టు 2019 తేదీన శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భముగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం లో శ్రీ అడబాల నాగ వెంకటరత్నం గారి స్వగృహమునందు ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది.

Video

You may also like...