9 ఆగష్టు 2019 శ్రావణ శుక్రవారం రాత్రి స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము కాకినాడలో శ్రీ కొజ్జవరపు వీరభద్రరావు గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

9 ఆగష్టు 2019 శ్రావణ శుక్రవారం రాత్రి స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము కాకినాడలో శ్రీ కొజ్జవరపు వీరభద్రరావు గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

9 ఆగష్టు 2019 శ్రావణ శుక్రవారం రాత్రి స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము కాకినాడలో శ్రీ కొజ్జవరపు వీరభద్రరావు గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

You may also like...