10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి గ్రామంలో ని శ్రీ అక్కమ్మ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది.

10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి గ్రామంలో ని శ్రీ అక్కమ్మ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు సభ్యులకు ఆశీర్వాదం చేసినారు

10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అత్తిలి గ్రామంలో ని శ్రీ అక్కమ్మ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు సభ్యులకు ఆశీర్వాదం చేసినారు.

You may also like...