10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా విస్సాకొడేరు మండలం, దగ్గులూరు గ్రామంలో ని శ్రీ రమేష్ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది.

10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా విస్సాకొడేరు మండలం, దగ్గులూరు గ్రామంలో ని శ్రీ రమేష్ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు సభ్యులకు ఆశీర్వాదం చేసినారు.

10 జులై 2019 బుధవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా విస్సాకొడేరు మండలం, దగ్గులూరు గ్రామంలో ని  శ్రీ రమేష్ గారి స్వగృహములో ఆరాధన నిర్వహించబడినది. పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు సభ్యులకు ఆశీర్వాదం చేసినారు.

 

You may also like...