ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం ఉదయం సరభవరం గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం ఉదయం సరభవరం గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది.

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం ఉదయం సరభవరం గ్రామం, ప్రత్తిపాడు మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది.

You may also like...