ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం సాయంత్రం పిఠాపురం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వాతి హెవీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రారంభోత్సవం చేసినారు

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం సాయంత్రం పిఠాపురం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వాతి హెవీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రారంభోత్సవం చేసినారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథి గా అర్.టి.ఓ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ అర్. సురేష్ గారు, ప్రొప్రయిటర్ శ్రీ శ్రీను గారు, శ్రీ లోకేష్ గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ది.11 అక్టోబర్ 2019 తేది శుక్రవారం సాయంత్రం పిఠాపురం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో స్వాతి హెవీ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు ప్రారంభోత్సవం చేసినారు. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథి గా అర్.టి.ఓ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ అర్. సురేష్ గారు, ప్రొప్రయిటర్ శ్రీ శ్రీను గారు, శ్రీ లోకేష్ గారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...