ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీమతి వంగా స్వప్న గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీమతి వంగా స్వప్న గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...