ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది

ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం ఆశ్రమం శాఖ పీఠం సభ్యులు పాల్గొని నిర్వహించినారు.

You may also like...